Szukaj

Sprzedaż olei przepracowanych

data publikacji: 2022-10-03 | termin składania ofert: 2022-10-14 13:00 | termin otwarcia ofert: 2022-10-14

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Usługa | tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Numer postepowania: FHU.2425.10.2022

 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Polska

NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367. Informacja tel.: 48 614-24-14, fax: 48 614-35-16 Kancelaria Ogólna: 48 614-16-55, fax: 48 614-10-55, adres internetowy: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN, nr BDO 000002098

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ OLEI PRZEPRACOWANYCH
W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

 

 1. Przedmiot sprzedaży.

- Przedmiotem sprzedaży są oleje przepracowane w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podzielone na następujące pozycje:

 1.  

Rodzaj oleju

Kod odpadu

Ilość [kg]

 1.  

Olej przepracowany transformatorowy gr. I

130307*

3 760

 1.  

Olej przepracowany gr. II

130205*

11 688

 1.  

Olej przepracowany gr. III

130110*

28 980

 1.  

Olej syntetyczny przepracowany gr. V (bl. 1-10)

130208*

1 860

 1.  

Olej syntetyczny przepracowany gr. V (bl. 11)

130206*

1 720

Sprzedający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do sprzedaży ilości olei przepracowanych w ramach umowy. Faktycznie sprzedana ilość może ulec zmianie -10%/+50% w stosunku do ilości określonej w Tabeli.

- Sprzedający dopuszcza złożenie przez jednego Kupującego wyłącznie jednej oferty. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie pozycje od 1 do 5).

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji (odbioru): w terminie do 40 dni licząc od dnia wyznaczonego w przesłanym przez Sprzedającego powiadomieniu o możliwości realizacji umowy.

- Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - mail: mariusz.maciag@enea.pl , artur.kukulowicz@enea.pl

 1. Wadium: wynosi: 1 000,00 zł.

- Kupujący może wnieść wadium w nw. formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Wadium wniesione w pieniądzu Sprzedający przechowuje na rachunku bankowym. Wpłaty pieniężne należy dokonywać na konto: Bank PKO BP Nr konta: 78-1020-1026-0000-1402-0238-9799. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – znak sprawy FHU.2425.10.2022”.

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
  1. 1. Oferty muszą spełniać wymagania Specyfikacji Warunków Sprzedaży.
  2. 2. Kupujący powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności określonej w Przedmiocie sprzedaży i występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  3. 3. Kupujący powinien posiadać potencjał ludzki i techniczny niezbędny do wykonania Przedmiotu sprzedaży.
  4. 4. Kupujący musi znajdować się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej realizację zakupu.
  5. 5. Każdy z Kupujących może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczy to również podmiotów wspólnie składających ofertę zakupu.
  6. 6. O zakup przedmiotu sprzedaży mogą się ubiegać Kupujący, którzy złożą dokumenty wyszczególnione w Załącznikach Nr 1 ÷ 6 do formularza „Oferta”.
  7. 7. Kupujący wspólnie ubiegający się o udzielenie sprzedaży ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie sprzedaży albo reprezentowania
   w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie realizacji sprzedaży.
  8. 8. Sprzedający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 2. Kryteria oceny ofert - Najwyższa Cena Jednostkowa Netto na każdą pozycję od 1 do 5.
 3. Termin i miejsce składania ofert.
  1. 1. Termin: do dnia 14.10.2022 r. do godz. 13.00.
  2. 2. Oferty należy złożyć w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (można tego dokonać przez przedstawiciela Kupującego lub dostarczyć pocztą, kurierem).
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  1. 1. Termin: 14.10.2022 r. godz. 13:30.
  2. 2. Miejsce: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., budynek TP, III piętro w sali konferencyjnej nr 324. Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się bez udziału Kupujących.
 5. Termin związania ofertą 50 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
 6. Język oferty – polski.
 7. Dokumenty i warunki ich uzyskania:

Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) – dostępna na stronie internetowej ENEA
Wytwarzanie sp. z o.o.: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na podstawie pisemnego zapotrzebowania można też ją uzyskać osobiście (przez kuriera)
u Sprzedającego lub przesyłką pocztową poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa.

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 2. Nazwiska osób uprawnionych do kontaktów: Rafał Brodowski; tel. (48) 614 10 37,
  Artur Kukułowicz; tel. (48) 614 14 04, Barbara Nabożny-Adamiec; tel. (48) 614 13 76.
 3. Wszelkie zmiany i odpowiedzi na zapytania Kupujących dotyczące niniejszego przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Sprzedającego jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.