Szukaj

Sprzedaż UPS w postaci popiołu lotnego i mieszanki popiołowo-żużlowej w 2023 roku wytwarzanych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne

data publikacji: 2022-09-06 | termin składania ofert: 2022-09-22 | termin otwarcia ofert: 2022-09-22

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Dostawa | tryb postępowania: Dialog konkurencyjny

Numer postepowania: FHU.2424.2.2022

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM *

NA

 

„Sprzedaż UPS w postaci popiołu lotnego i mieszanki popiołowo-żużlowej w 2023 roku wytwarzanych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”

 

 1. Sprzedający: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
  26-900 Kozienice.
 2. Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów:

Mariusz Maciąg, nr tel. 48 611 59 63, nr faksu: 48 614 58 22

Mariusz Bajczyk, nr tel. 48 614 15 65, nr faksu: 48 614 58 22

 1. Przedmiot sprzedaży:

3.1.  Przedmiotem sprzedaży są UPS wytwarzane w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże    Górne w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w ilości:

3.1.1. popiół lotny (PL) - szacowana ilość: 1 230 000 ton ±10% oraz

3.1.2. mieszanka popiołowo-żużlowa (MPŻ) - szacowana ilość: 525 000 ton +10%

3.2.   Ofertę można składać na 1 transzę sprzedaży, na którą składają się następujące ilości:

3.2.1. 205 000 ton ±10% PL

3.2.2. 87 500 ton +10% MPŻ,

na 2 (dwie), 3 (trzy), 4 (cztery), 5 (pięć) lub 6 (sześć) transz. Ilość transz na jakie Kupujący składa Ofertę należy określić w formularzu ofertowym.

3.3.  Kupujący może złożyć ofertę wyłącznie na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć lub sześć transz. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych tzn. Kupujący nie może złożyć oferty na ilość UPS mniejszą niż ta określona w pkt. 3.2 dla 1 (jednej) transzy. Kupujący nie może również złożyć oferty na dowolną ilość UPS inną niż ta odpowiadająca ilości określonej dla odpowiednio jednej, dwóch, trzech, czterech, pięciu lub sześciu transz.

3.4.   Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej u Sprzedającego.

Termin wizji oraz godz. należy uzgodnić telefonicznie pod nr tel. 48 614-15-65 lub 48 611-59-63. Udział w wizji lokalnej nie warunkuje możliwości złożenia oferty przez Oferentów.

 1. Wymagane wadium:

Kupujący składający ofertę obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

-  35 000 zł. (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych) – jeśli składa ofertę wyłącznie na 1 (jedną) transzę,

-  70 000 zł. (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych ) - jeśli składa ofertę na 2 (dwie) transze,

-  105 000 zł. (słownie sto pięć tysięcy złotych) - jeśli składa ofertę na 3 (trzy) transze,

-  140 000 zł. (słownie sto czterdzieści tysięcy złotych) - jeśli składa ofertę na 4 (cztery) transze,

-  175 000 zł. (słownie sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) - jeśli składa ofertę na 5 (pięć) transz,

-  210 000 zł. (słownie dwieście dziesięć tysięcy złotych) - jeśli składa ofertę na 6 (sześć) transz,

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu: zawarto w SWS oraz na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie    sp. z o.o. www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie;
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.

Nazwa Kryterium

Waga (udział procentowy)

1

Najwyższa Cena Jednostkowa Netto

95%

2

Ilość transz przedmiotu sprzedaży

5%

 

 

Ad. 1.   Kryterium K1 – cena - znaczenie (waga) 95%

(porównywana będzie Cena Netto)

                       K1 = Cx 100 pkt x 95% / Cn       

Cn –          cena jednostkowa netto najwyższa z ocenianych ofert

Co –           cena jednostkowa netto ocenianej oferty

Ad. 2.   Kryterium K2 – ilość oferowanych transz Przedmiotu Sprzedaży - znaczenie (waga) 5%

                               K2 = Q0 x 100 pkt x 5%  / 6         
 

QO = 1           - dla 1 transzy przedmiotu sprzedaży ocenianej oferty,

QO = 2           - dla 2 transz przedmiotu sprzedaży ocenianej oferty,

QO = 3           - dla 3 transz przedmiotu sprzedaży ocenianej oferty,

QO = 4           - dla 4 transz przedmiotu sprzedaży ocenianej oferty,

QO = 5           - dla 5 transz przedmiotu sprzedaży ocenianej oferty,

QO = 6           - dla 6 transz przedmiotu sprzedaży ocenianej oferty,

Bilans oceny z tytułu kryteriów K = K1 + K2

Sprzedający wybierze ofertę Kupującego, z najwyższą ceną jednostkową netto. Jeśli najkorzystniejsza oferta wyłonionego w ten sposób Kupującego nie obejmować będzie 6 (sześciu) transz wówczas znajdą zastosowanie postanowienia pkt. 24.1.2 SWS bądź też Sprzedający uprawniony będzie unieważnić postępowanie (w całości lub w części) na podstawie pkt. 23.1.2 SWS, stosownie do swojego wyboru

 1. Termin i miejsce składania ofert: -  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 6 mieszczącej się w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (można tego dokonać przez przedstawiciela Kupującego lub dostarczyć pocztą) nie później niż do dnia 22.09.2022 r. do godziny 12:00 na adres Sprzedającego. Fakt złożenia oferty w Kancelarii Ogólnej będzie potwierdzony z zaznaczeniem daty jej przyjęcia.

„Uwaga!: w siedzibie Sprzedającego obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę, należy uwzględnić czas niezbędny na otrzymanie przepustki”.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie Ofert odbędzie się dnia 22.09.2022 r. godz. 14:00 czasu polskiego, u Sprzedającego, budynek „TP”, III piętro, Sala Konferencyjna pok. nr 324. Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się bez udziału Kupujących.
 2. Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - polski.
 3. Dokumenty i warunki ich uzyskania: Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) - dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie; lub na pisemne zapotrzebowanie przesyłką pocztową albo kurierską za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa. Wszelkie zmiany
  i odpowiedzi na zapytania oferentów będą zamieszczane na tej samej stronie internetowej przy niniejszym ogłoszeniu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

* zamówienie nie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.