Zakup energii elektrycznej w ramach systemów wsparcia

Warunkiem nawiązania współpracy w ramach poniższych systemów wsparcia jest konieczności zawarcia z ENEA SA umowy zakupu energii na potrzeby własne źródła oraz zawarcie umowy dystrybucyjnej z ENEA Operator Sp. z o.o.

Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej w ramach następujących systemów wsparcia:

1. Systemu wsparcia świadectw pochodzenia - system zielonych certyfikatów

Najstarszy system wsparcia funkcjonujący w Polsce od 1 października 2005 r., dedykowany instalacjom istniejącym czyli takim, które rozpoczęły produkcję energii elektrycznej przed 1 lipca 2016 r.

Jego założeniem jest ilościowe wsparcie produkcji energii elektrycznej z OZE, tzn. na każdą kWh wytworzonej energii elektrycznej wytworzonej w OZE przypada wydane przez prezesa URE świadectwo pochodzenia, które po rejestracji w systemie ewidencyjnym Rejestru Świadectw Pochodzenia staje się zielonym certyfikatem. Zielone certyfikaty podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i są dodatkowym profitem dla wytwórcy.

Obowiązek zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej w systemie wsparcia świadectw pochodzenia (określony w art. 41 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o OZE) powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia.
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Kopia dokumentu potwierdzający datę wytworzenia po raz pierwszy Energii, np. Świadectwo Pochodzenia.
  2. Kopia Wpisu do Rejestru MIOZE/ARR lub koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (nie dotyczy mikroinstalacji).

2. Systemu gwarantowanej ceny energii elektrycznej FIT/FIP

Mechanizm wsparcia produkcji energii elektrycznej dedykowany dla instalacji wykorzystujących biogaz (rolniczy, pozyskany ze składowisk

odpadów, z oczyszczalni ścieków) oraz hydroenergię (elektrownie wodne). Składają się na niego:

  • system taryf gwarantowanych ( feed-in tariffs - FIT)
  • system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium tariffs - FIP) – brak obowiązku zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego(zgodnie z por. art. 70a - 70f Ustawy o OZE.

 

Z systemu FIT mogą korzystać wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną do sprzedawcy zobowiązanego.

System FIP natomiast przeznaczony jest dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 i nie większej niż 1 MW, którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną, do wybranego podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany.

Stała cena zakupu w systemach FIT/FIP, zgodnie z art. 70e ust. 1 ustawy OZE, wynosi 90% ceny referencyjnej określonej na dany rok kalendarzowy w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw energii (por. art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE), obowiązującej na dzień złożenia deklaracji FIT/FIP, odpowiednio dla instalacji wykorzystującej dany rodzaj odnawialnego źródła energii.

Stała cena zakupu podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Okres wsparcia dla wytwórców, którzy skorzystają z tego systemu wynosi 15 lat od pierwszego dnia sprzedaży energii elektrycznej i jest określony w zaświadczeniu dla wytwórcy, wydawanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W momencie wydania wytwórcy przez Urząd Regulacji Energetyki zaświadczenia o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, na podstawie art. 70a Ustawy o OZE wytwórca może zgłosić się do ENEA SA celem zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Kopia dokumentu potwierdzający datę wytworzenia po raz pierwszy Energii, np. Świadectwo Pochodzenia.
  2. Kopia Wpisu do Rejestru MIOZE/ARR lub koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (nie dotyczy mikroinstalacji),
  3. Kopia Zaświadczenia o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej zgodnie z art. 70a-70e Ustawy o OZE, wydanego przez Prezesa URE.

3. Aukcyjny system wsparcia

Wprowadzony nowelizacją ustawy o OZE która weszła w życie 1 lipca 2016 r. System ten ma docelowo zastąpić system zielonych certyfikatów i stać się podstawowym mechanizmem wsparcia dla instalacji OZE.
 

Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje przynajmniej raz w roku a jej wyniki są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Okres wsparcia dla wytwórców którzy skorzystają z tego systemu to 15 lat od pierwszego dnia sprzedaży energii elektrycznej. Wytwórcy energii elektrycznej z OZE składają oferty w ramach pięciu koszyków aukcyjnych, zawierające ilość energii jaką zobowiązują się dostarczyć w okresie 15 lat oraz jednostkową cenę wyprodukowanej energii (ograniczeniem jest cena referencyjna określona dla danego typu instalacji).
 

Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określeni w art. 72 ustawy OZE mogą złożyć do Prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji.
 

Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu od wytwórcy energii elektrycznej od wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW. Zakup energii elektrycznej odbywa się po cenie aukcyjnej skorygowanej zgodnie z zapisami Ustawy o OZE, w okresie nie dłuższym niż określony w ww. ustawie.  
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Kopia dokumentu potwierdzający datę wytworzenia po raz pierwszy Energii, np. Świadectwo Pochodzenia.
  2. Kopia Wpisu do Rejestru MIOZE/ARR lub koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (nie dotyczy mikroinstalacji),
  3. Oferta aukcyjna z platformy URE IPA.

Poznaj nasze produkty

ENEA Optima

Oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych daje możliwość kontroli i optymalizacji kosztów.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fotowoltaika

Szukasz rozwiązania, które pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia Twojej działalności? Wybierz fotowoltaikę dla firm!

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.