Szukaj

„Sprzedaż odpadów o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal) oraz 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe) z podziałem na zadania”

data publikacji: 2024-06-18 | termin składania ofert: 2024-06-26 11:00 | termin otwarcia ofert:

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Usługa | tryb postępowania: Otwarty

Numer postepowania: ZO/4200/NZ/063/24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Enea Bioenergia sp. z o.o.

zaprasza do złożenia oferty na:

Sprzedaż odpadów o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal) oraz 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe)
z podziałem na zadania

w ramach postępowania nr sygn. ZO/4200/NZ/063/24

 

wg następujących warunków:

 1. Sprzedający:

Enea Bioenergia Sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376459 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.162.500,00 zł, posiadającą numer NIP: 866-17-25-201, numer REGON: 260439289.

 1. Przedmiot zamówienia: „Sprzedaż odpadów o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal) oraz 16 06 01* (baterie i akumulatory ołowiowe) z podziałem na zadania
 2. Szczegółowy zakres sprzedaży: stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 3. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia: teren Enea Elektrownia Połaniec, Zawada 26, 28-230 Połaniec
 4. Okres realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
 5. Termin składania ofert: 26.06.2024 r. godz. 11:00.  
 6. Ofertę należy złożyć:na adres e-mailowy: ebe.zamowienia@enea.pl lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade na stronie internetowej https://grupaenea.logintrade.net/ zgodnie z Instrukcją składania ofert przez platformę Logintrade stanowiącą załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
 7. Oferent związany będzie złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 8. Opis przygotowania oferty:
  1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
  2. Oferta powinna być przygotowana w jednym z poniższych sposobów:
   1. Sposób I

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być własnoręcznie podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby upoważnionej do składania Oferty).

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić i podpisać w postaci papierowej,
a następnie zeskanować;

 1. Sposób II

oferta w formie elektronicznej musi być wraz z załącznikami złożona w postaci:

 1. dokumentu elektronicznego w formie nieedytowalnej, stworzonego  w formacie PDF, JPG, zip., 7Z., lub
 2. dokumentu elektronicznego w formie nieedytowalnej, stanowiącego skan oferty stworzonej w formie papierowej, przekształconej w dokument elektroniczny; dokument taki musi zostać stworzony w formacie PDF, JPG, zip., 7Z.,

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Upoważnienie do podpisania Oferty musi być dołączone do Oferty jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

 1. Osoby odpowiedzialne za kontakt ze strony Sprzedającego:
  1. w sprawach merytorycznych:
   1. Agata Bednarska – tel. kom. +48 609 483 921, e-mail: agata.bednarska@enea.pl,
   2. Magdalena Bąk – tel. kom. +48 691 500 573, e-mail: magdalena.bak@enea.pl,
  2. w sprawach handlowych: e-mail: ebe.zamowienia@enea.pl
 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed zawarciem umowy, bez podejmowania tym samym jakiegokolwiek zobowiązania wobec dotkniętego tym oferenta, lub jakichkolwiek obowiązków informowania dotkniętego oferenta o podstawach do takiego działania.
 4. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Sprzedającego w trakcie opracowywania oferty.
 5. Sprzedający informuje, że postępowanie jest niejawne.
 6. Sprzedający nie przewiduje negocjacji cenowych w trybie zapytania ofertowego, w wyjątkiem sytuacji gdy zostały złożone oferty o tej samie cenie.
 7. W niniejszym postępowaniu Oferentowi nie przysługują środki odwoławcze.
 8. Wymagania Sprzedającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Sprzedającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.
 9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego Zapytania Ofertowego lub odwołania bez podania przyczyn.
 10. Integralną częścią Zapytania Ofertowego jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Bioenergia sp. z o.o.) stanowiąca Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Pliki do pobrania

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.