Szukaj

Sprzedaż REA-gipsu znajdującego się na składowisku gipsu ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. - lokalizacja Świerże Górne

data publikacji: 2024-06-28 | termin składania ofert: 2024-07-09 12:00 | termin otwarcia ofert: 2024-07-09

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Dostawa | tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Numer postepowania: ISU.2424.3.2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM *

NA

 

 

„Sprzedaż REA-gipsu znajdującego się na składowisku gipsu ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

- lokalizacja Świerże Górne”

 

 1. Sprzedający: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
  26-900 Kozienice.
 2. Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów:

Mariusz Maciąg, nr tel. 48 611 59 63, nr faksu: 48 614 58 22

Mariusz Bajczyk, nr tel. 48 614 15 65, nr faksu: 48 614 58 22

 1. Przedmiot sprzedaży:

 

3.1.    Przedmiotem sprzedaży są UPS wytwarzane w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne w okresie od daty zawarcia Umowy do 30.11.2024 r., w ilości:

REA-gips odpad o kodzie 10 01 05 ze składowiska gipsu    - szacowana ilości: 15.000 ton ±10%

3.2.    Ofertę można składać na następującą ilość:

15.000 ton ±10% REA-gips odpad o kodzie 10 01 05,.

3.3.    Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych tzn. Kupujący nie może złożyć oferty na ilość UPS mniejszą niż ta określona w pkt 3.2. Kupujący nie może również złożyć oferty na dowolną ilość UPS inną niż ta odpowiadająca ilości 15 000 ton ±10% REA-gipsu odpadu
o kodzie 10 01 05.

3.4.    Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej u Sprzedającego.

Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie pod nr tel. 48 614-15-65 lub 48 611-59-63. Udział w wizji lokalnej nie warunkuje możliwości złożenia oferty przez Oferentów.

 1. Wymagane wadium:

Kupujący składający ofertę obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- 6.700 zł. (słownie sześć tysięcy siedemset złotych)

Warunki uczestnictwa w postępowaniu: zawarto w SWS oraz na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie    sp. z o.o. www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie;

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.

Nazwa Kryterium

Waga (udział procentowy)

1

Najwyższa Cena Jednostkowa Netto

100%

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert: - Oferty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej pok. nr 6 mieszczącej się w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (można tego dokonać przez przedstawiciela Kupującego lub dostarczyć pocztą) nie później niż do dnia 09.07.2024 r. do godziny 12:00 na adres Sprzedającego. Fakt złożenia oferty
  w Kancelarii Ogólnej będzie potwierdzony z zaznaczeniem daty jej przyjęcia.

„Uwaga!: w siedzibie Sprzedającego obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę, należy uwzględnić czas niezbędny na otrzymanie przepustki”.

 

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie Ofert odbędzie się dnia 09.07.2024 r. godz. 14:00 czasu polskiego, u Sprzedającego. Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się bez udziału Kupujących..
 2. Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - polski.
 3. Dokumenty i warunki ich uzyskania: Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) - dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie; lub na pisemne zapotrzebowanie przesyłką pocztową albo kurierską za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa. Wszelkie zmiany
  i odpowiedzi na zapytania oferentów będą zamieszczane na tej samej stronie internetowej przy niniejszym ogłoszeniu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

* zamówienie nie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.