Szukaj

Sprzedaż złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

data publikacji: 2023-05-19 | termin składania ofert: 2023-06-01 13:30 | termin otwarcia ofert: 2023-06-01

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Usługa | tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Numer postepowania: FHU.2425.8.2023

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice, Polska

NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367. Informacja tel.: 48 614-24-14, fax: 48 614-35-16 Kancelaria Ogólna: 48 614-16-55, fax: 48 614-10-55, adres internetowy: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN, nr BDO 000002098

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Z ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

 

 1. Przedmiot sprzedaży.
  1. 1. Przedmiotem sprzedaży jest złom zgromadzony w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podzielony na następujące pozycje:

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilość [t]

1

17 04 01

Złom miedzi wióry

0,082

2

17 04 11

Złom miedzi kable

3,340

3

17 04 01

Złom miedzi odpady

0,659

4

17 04 01

Złom mosiądzu stopowego odpady

0,450

5

17 04 01

Złom mosiądzu stopowego wióry

0,040

6

17 04 01

Złom i odpady brązu stopowego wióry

0,542

7

17 04 02

Złom aluminium wióry

0,100

8

17 04 02

Złom aluminium odpady

0,844

9

17 04 11

Złom aluminium kable

4,990

10

16 06 01*

Złom akumulatorów ołowiowych

8,006

11

17 04 06

Złom i odpady stopu łożysk

0,122

12

17 04 05

Złom stalowy mieszany

187,395

13

17 04 05

Złom z krążników ogumowanych

20,680

14

16 02 16

Złom części elektronicznych

1,056

15

16 02 14

Złom części elektronicznych komputery

0,472

16

16 02 13*

Złom części elektronicznych – monitory

0,406

17

16 02 14

Złom części elektronicznych peryferia

0,106

18

17 04 05

Złom z szyn

8,460

19

12 01 01

Złom stalowy wióry

21,400

20

17 04 05

Złom z kul i pierścieni

46,620

21

17 04 07

Złom silników elektrycznych

0,746

22

16 02 16

Złom części elektrycznych

2,482

23

17 04 05

Złom stalowo-chromowy

9,380

24

17 04 05

Złom ze stali nierdzewnej

0,346

25

17 04 05

Złom z zużytych kompensatorów

10,760

26

17 04 07

Złom z podgrzewaczy

24,260

27

17 04 07

Złom z chłodnic

0,760

28

16 06 05

Baterie

0,224

 

 

Sprzedający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do sprzedaży ilości złomu. Faktycznie sprzedana ilość złomu może ulec zmianie -10%+50% w stosunku do ilości określonej w Tabeli.

Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - mail: mariusz.maciag@enea.pl

 1. 2. Termin realizacji (odbioru):

w terminie do 50 dni licząc od dnia wyznaczonego w przesłanym przez Sprzedającego powiadomieniu o możliwości realizacji umowy.

1.3.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.4. Sprzedający dopuszcza złożenie przez jednego Kupującego wyłącznie jednej oferty (na jedną, kilka lub wszystkie pozycje od 1 do 28).

 

 1. Wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

3.1.  Oferty muszą spełniać wymagania Specyfikacji Warunków Sprzedaży.

3.2.  Kupujący musi znajdować się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej realizację zakupu.

3.3.  Każdy z Kupujących może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczy to również podmiotów wspólnie składających ofertę zakupu.

3.4.  O zakup przedmiotu sprzedaży mogą się ubiegać Kupujący, którzy złożą dokumenty wyszczególnione w Załącznikach Nr 1 ÷ 9 do formularza „Oferta”.

3.5.  Kupujący wspólnie ubiegający się o udzielenie sprzedaży ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie sprzedaży albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie realizacji sprzedaży.

 

 1. Kryteria oceny ofert - Najwyższa Cena Ofertowa. Sprzedający odrębnie będzie oceniał oferty na każdą
  pozycję, od 1 do 28 przy zastosowaniu kryterium: Najwyższa Cena Ofertowa.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.
  1. Termin: do dnia 01.06.2023 r. do godz. 13.30
  2. Miejsce: Kancelaria Ogólna pok. nr 6 mieszczącej się w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 2. Termin otwarcia ofert.
  1. Termin: 01.06.2023 r. godz. 14:00
  2. Otwarcia Ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest zamknięte dla Kupujących.

 

 1. Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

 

 1. Język oferty – polski.

 

 1. Dokumenty i warunki ich uzyskania:

Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) – dostępna na stronie internetowej ENEA
Wytwarzanie sp. z o.o.: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie, zakładka zamówienia - zamówienia niepubliczne. Można ją również uzyskać osobiście u Sprzedającego lub przesyłką pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru na koszt Kupującego.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 1. Nazwiska osób uprawnionych do kontaktów: Rafał Brodowski; tel. (48) 614 10 37,
  Artur Kukułowicz; tel. (48) 614 14 04.

 

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.