Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jednąz kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja  i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl

 

ENEA S.A. Departament Nadzoru Administracyjnego/ Biuro Nadzoru i Kontroli Zakupów informuje, że poszukuje kandydatów/ kandydatki na stanowiska:

Specjalista ds. Nadzoru i Kontroli Zakupów  

Województwo: wielkopolskie Miejscowość: Poznań

Kategoria: Administracja Poziom stanowiska: Stanowisko specjalistyczne

Spółka: Enea SA Termin składania aplikacji: 2020-07-01

 

Wymagania:

 • wymagane doświadczenie w obszarze o podobnym zakresie obowiązków, tj.  opracowywanie raportów i analiz dot. obszaru zakupów, opracowywanie analiz finansowych, analiz wskaźnikowych/porównawczych (biegła znajomość EXCEL), udzielanie rekomendacji, inicjowanie i projektowanie zmian w regulacjach, proponowanie celów zakupowych, optymalizacja zakupów,
 • wykształcenie wyższe: z zakresu nauk ścisłych, ekonomii, prawa lub administracji,
 • doskonałe umiejętności analityczne i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne,
 • wysokie zaangażowanie i sumienność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wielozadaniowość,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • dobra znajomość MS Office (w tym doświadczenie w przygotowywaniu prezentacji Power Point),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Skrócony opis stanowiska:


1. Miejsce pracy – Enea, Poznań, ul. Górecka 1
2. Zakres czynności:

 • Nadzór i kontrola procesów zakupowych prowadzonych na rzecz Spółki. 
 • Nadzór nad procesami zakupowymi, kształtowaniem i wykonywaniem polityki zakupowej w Grupie Kapitałowej ENEA.
 • Opracowywanie analiz, udzielanie rekomendacji w zakresie procesów zakupowych realizowanych w Spółce i Grupie Kapitałowej ENEA.
 • Inicjowanie i projektowanie zmian w regulacjach dotyczących procesów zakupowych w Spółce i Grupie Kapitałowej ENEA.

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2020 r.


Jeżeli załączając swoją aplikację CV :

1.         zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2.         w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza  Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np.  stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu."

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Informacja Administratora danych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A. ul. Górecka 1 w Poznaniu, kod pocztowy 60-201.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: esa.iod@enea.pl lub ul. Górecka 1 w Poznaniu, kod pocztowy 60-201.

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a)         wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b)         podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c)         dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

d)         ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone .

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a)         dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

b)         ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

c)         ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

d)         ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

e)         przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

f)         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

g)         cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny w języku polskim) należy przesyłać klikając:

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikuj na stanowisko

Specjalista ds. Nadzoru i Kontroli Zakupów  

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.