Header na mobile

Zawarcie umowy w ramach oferty Cen Dynamicznych to:

Ty wybierasz cenę energii!

Widzisz cenę energii na RDN

Masz możliwość kształtowania swojej ceny rozliczeniowej energii w oparciu o dane na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Dzięki wiedzy o cenach dla każdej godziny, jesteś w stanie zaplanować swoje zużycie energii.

Masz łatwy dostęp do informacji

Masz łatwy dostęp do informacji

W swoim koncie klienta w eBOK znajdziesz ceny energii na następny dzień dla każdej godziny doby (po ich opublikowaniu przez Towarową Giełdę Energii S.A.)

Oferta zawiera opłatę handlową

Oferta zawiera opłatę handlową

Za korzystanie z Usługi Cen Dynamicznych pobierana jest dodatkowa miesięczna opłata handlowa określona w Cenniku.

Masz możliwość planowania zużycia energii

Masz możliwość planowania zużycia energii

Dzięki wiedzy o cenach dla każdej godziny, jesteś w stanie zaplanować swoje zużycie energii – możesz włączyć pralkę, zmywarkę, piekarnik, klimatyzator wtedy, gdy cena energii jest niska. Planowanie zużycia energii jest istotnym elementem, gdyż ostateczna cena rozliczeniowa wynikać będzie z tego, ile energii w danej godzinie zużyjesz. To właśnie z tego powodu cena rozliczeniowa będzie różna w każdym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku planowania poboru energii, możesz stracić realny wpływ na ponoszone przez Ciebie koszty zakupu energii. Wtedy może zdarzyć się, że cena za energię elektryczną w końcowym rozliczeniu może być wyższa niż na taryfie dla energii elektrycznej.

Masz szansę na oszczędzanie

Masz szansę na oszczędzanie

Będziesz miał wpływ na wysokość ceny, po której będziesz rozliczony w danym okresie rozliczeniowym. Cena ta będzie dynamiczna i będzie się zmieniać w zależności od pory zużycia energii. Może się obniżać jeżeli zapewnisz mniejsze zużycie energii w godzinach, w których ceny energii elektrycznej są najwyższe, przy jednoczesnym zwiększeniu zużycia w czasie, kiedy ceny energii są najniższe. W sytuacji odwrotnej – cena energii może wzrastać.

 

W związku z wprowadzeniem obowiązku oferowania wszystkim odbiorcom końcowym taryf z ceną dynamiczną, Klienci Enei mają możliwość kształtowania ceny rozliczeniowej energii w oparciu o aktualne notowania giełdowe Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE). Poniżej znajdziesz informacje, czym są ceny dynamiczne oraz jakie korzyści, koszty i ryzyko wiąże się z korzystaniem z oferty z ceną dynamiczną.

WAŻNE! Przeczytaj dodatkowe informacje o ofercie

Zobacz szczegóły

Za korzystanie z Usługi Cen Dynamicznych pobierana jest dodatkowa miesięczna opłata handlowa określona w Cenniku, która wynosi xx,xx zł brutto/mies. W przypadku wyboru elektronicznej faktury opłata handlowa wyniosi xx,xx zł brutto/mies.

W umowach z ceną dynamiczną, ceny rozliczeniowe energii kształtowane będą w oparciu o aktualne notowania giełdowe na Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE). Oznacza to, że Klient zamiast płacić stałą stawkę za każdą zużytą kilowatogodzinę (kWh), będzie rozliczany za energię po cenie, która zależeć będzie od aktualnych godzinowych cen energii na RDN oraz od tego, ile energii w poszczególnych godzinach zużyje (cena dynamiczna).1 

Ceny publikowane przez TGE nie są cenami, po których rozliczany będzie Klient. Stanowią one podstawę do obliczenia ceny rozliczeniowej energii, która podążać będzie za wahaniami cen na RDN. Sposób wyznaczenia i elementy składowe końcowej ceny zawarty jest w umowie z ceną dynamiczną.

1Nie dotyczy to opłat za usługę dystrybucji, które w umowach z ceną dynamiczną, podobnie jak w innego typu ofertach, będą wynikać z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Dla kogo:

Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i dotychczasowi Klienci Enea, którzy posiadają licznik zdalnego odczytu. Oferta skierowana jest do osób, które chcą mieć realną możliwość zarządzania i planowania poborem energii w warunkach zmienności cen na Rynku Dnia Następnego w poszczególnych godzinach doby.

W ramach oferty pobierana jest dodatkowa miesięczna opłata handlowa wskazana w Cenniku.

Umowy z ceną dynamiczną zostały wyłączone ze stosowania ceny maksymalnej energii ustalonej na rok 2024.

Jakie trzeba spełniać warunki, aby korzystać z oferty z
ceną dynamiczną?

Licznik zdalnego odczytu

Musisz mieć licznik zdalnego odczytu, który umożliwia sprawdzanie poziomu zużycia energii w określonych porach dnia. Jeśli nie masz takiego licznika – możesz zwrócić się do Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wnioskiem o wymianę, co może się wiązać z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Zgoda na skorzystanie z oferty z ceną dynamiczną

Aby skorzystać z oferty z ceną dynamiczną musisz przy zawarciu umowy wyrazić zgodę na skorzystanie z oferty z ceną dynamiczną.

Zgoda na udostępnienie danych dotyczących profilu zużycia energii

Musisz wyrazić zgodę na przekazywanie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego do Sprzedawcy Twoich danych profilowych dotyczących zużycia energii.

Prezentacja widoku Cen Dynamicznych w eBOK

Aby w pełni korzystać z oferty cen dynamicznych potrzebne jest konto w eBOK, na którym każdego dnia udostępniane będą ceny energii dla poszczególnych godzin na kolejny dzień. Na podstawie tych informacji będziesz miał możliwość zaplanowania w jakich godzinach zużywać energię.

Porównanie oferty Cen Dynamicznych do Taryfy dla energii elektrycznej

 CENY DYNAMICZNETARYFA DLA ENERGII
CENA ZATWIERDZANA PRZEZ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
 
DYNAMICZNA CENA ENERGII 
PRZEWIDYWANA KWOTA NA
FAKTURZE ROZLICZENOWEJ
 
DODATKOWA MIESIĘCZNA OPŁATA HANDLOWA 
DODATKOWE OPŁATY ZA
DYSTRYBUCJĘ ENERGII
PREZENTACJA CEN
ENERGII W EBOK
 

 

4 kroki do pełnego korzystania z oferty:

1

Musisz mieć licznik zdalnego odczytu.

2

Wyraź zgodę na skorzystanie z oferty
z ceną dynamiczną.

3

Złóż oświadczenie
dotyczące posiadania
lub deklarację założenia konta eBOK.
Dzięki temu masz możliwość analizowania cen energii dla danego okresu.

4

Zapoznaj się z regulaminem, korzyściami, kosztami i ryzykiem
wynikającym z oferty.

Dodatkowe informacje

Czym są ceny dynamiczne?

Od 24 sierpnia 2024 r., w ustawie Prawo energetyczne zdefiniowany został nowy rodzaj umów – umowy z ceną dynamiczną. Umowa z ceną dynamiczną to umowa  odzwierciedlająca wahania cen na rynkach energii elektrycznej Rynku Dnia Następnego (RDN) lub Rynku Dnia Bieżącego (RDB).

W umowach z ceną dynamiczną, ceny rozliczeniowe energii kształtowane są w oparciu o aktualne notowania giełdowe. Oznacza to, że Klient zamiast płacić stałą stawkę za każdą zużytą kilowatogodzinę (kWh), będzie rozliczany za energię po cenie, która zależeć będzie od aktualnych godzinowych cen energii na giełdzie oraz od tego ile energii w poszczególnych godzinach Klient zużyje (cena dynamiczna).1

Klient może mieć wpływ na wysokość ceny, po której będzie rozliczony w danym okresie rozliczeniowym. Cena ta będzie dynamiczna i może się obniżać, jeżeli Klient zapewni mniejsze zużycie energii w godzinach, w których ceny energii elektrycznej na TGE są najwyższe, przy jednoczesnym zwiększeniu zużycia w czasie, kiedy ceny energii na TGE są najniższe. W sytuacji odwrotnej – cena ta może wzrastać. 

1Nie dotyczy to opłat za usługę dystrybucji, które w umowach z ceną dynamiczną, podobnie jak w innego typu ofertach, będą wynikać z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Co to jest Rynek Dnia Następnego?

Rynek Dnia Następnego (RDN) to część rynku energii, na którym członkowie Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) zawierają kontrakty zakupu na dzień przed następną dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii. Ceny energii dla Rynku Dnia Następnego publikowane są przez TGE również w dzień poprzedzający dzień fizycznej dostawy energii.  

Co to jest Towarowa Giełda Energii S.A.?

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest jedyną w Polsce giełdą towarową uprawnioną do prowadzenia rynku regulowanego na podstawie przepisów m.in. ustawy o giełdach towarowych. Giełda została założona w 1999 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie. Jej celem jest umożliwienie producentom i sprzedawcom energii elektrycznej oraz gazu skutecznego handlu i zabezpieczania ryzyka związanego z fluktuacjami cen na rynku energii.

Jak kształtowane są ceny w umowach z ceną dynamiczną?

Ceny energii w umowach z ceną dynamiczną oferowanych przez Eneę odzwierciedlają wahania cen na Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE).

Oferta Enei oparta jest na cenach godzinowych, publikowanych przez TGE.  Wysokość cen na RDN w poszczególnych godzinach zależy od wielu czynników. W przypadku kiedy występuje wysoki poziom produkcji energii wytworzonej w tanich źródłach energii, takich jak np. odnawialne źródła energii (OZE) lub występuje niskie zapotrzebowanie na energię, wówczas co do zasady ceny na rynku RDN są niskie, natomiast w sytuacji wysokiego zapotrzebowania na energię, a jednocześnie niskiego poziomu ilości energii wytworzonej, ceny na rynku RDN wzrastają.

Oparcie cen dynamicznych w ofercie Enei na cenach RDN umożliwia Klientom planowanie zużycia energii w następnym dniu dzięki udostępnieniu cen w dniu poprzedzającym.

Ceny publikowane przez TGE nie są cenami, po których rozliczany jest Klient. Stanowią one podstawę do obliczenia ceny dla Klienta, które podążać będą za wahaniami cen na TGE. Sposób wyznaczenia ceny zawarty jest w umowie z ceną dynamiczną, a cena rozliczeniowa energii będzie znana dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Podkreślić należy, że cena dynamiczna dotyczy jedynie tej części faktury Klienta, która odnosi się do zakupu energii, natomiast nie dotyczy kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej, które wynikają - podobnie jak w innych ofertach - z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Dla kogo jest skierowana oferta z ceną dynamiczną?

Oferta z ceną dynamiczną to oferta dla Klientów, ktorzy mają zamontowany licznik zdalnego odczytu energii oraz dobrze znają rynek energii, mają wiedzę od czego zależą ceny energii, a także mają możliwość zarządzania poborem prądu, tzn. przesunięcie zużycia energii na czas, kiedy energia jest najtańsza.

W ramach umów z ceną dynamiczną, każdego dnia Enea udostępnia ceny energii dla poszczególnych godzin na kolejny dzień. Na podstawie tych informacji Klient ma możliwość zaplanować, w których godzinach będzie zużywał energię. Planowanie zużycia energii jest istotnym elementem, gdyż ostateczna cena rozliczeniowa Klienta wynikać będzie z tego, ile energii w danej godzinie i po jakiej cenie Klient zużyje. To właśnie z tego powodu cena rozliczeniowa będzie różna
w każdym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku planowania poboru energii przez Klienta, Klient traci realny wpływ na ponoszone przez siebie koszty zakupu energii. W takiej sytuacji może okazać się, że cena za energię elektryczną w końcowym rozliczeniu będzie wyższa niż na taryfie G (taryfa przeznaczona w głównej mierze dla gospodarstw domowych).

Jakie są potencjalne korzyści korzystania z oferty z ceną dynamiczną? 

Zawarcie umowy z ceną dynamiczną może przynieść Klientowi korzyści, ale jednocześnie niesie potencjalne ryzyko poniesienia strat. 

Do osiągnięcia korzyści konieczne będzie łączne spełnienie poniższych przesłanek:

sprzyjająca Klientowi sytuacja na rynku energii, która spowoduje, iż ceny wynikające z umowy z ceną dynamiczną uwzględniające wahania na RDN będą niższe od cen dostępnych w ramach innych ofert Enei (w przypadku odbiorcy w gospodarstwie domowym, dla których Enea jest sprzedawcą energii, np. od cen wynikających z Taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki);

zaangażowanie Klienta, polegające na starannym planowaniu zużycia energii w oparciu o przedstawione przez Eneę ceny energii w poszczególnych godzinach na dzień następny oraz pobieranie energii w takich godzinach, aby zapewnić sobie jak najniższą cenę rozliczeniową. 

Jakie jest ryzyko korzystania z oferty z ceną dynamiczną? 

Ze względu na dużą zmienność cen energii na RDN, skorzystanie z oferty z ceną dynamiczną wiązać się będzie również z ryzykiem poniesienia strat. Straty te mogą wynikać z:

wystąpienia niesprzyjającej sytuacji na RDN (tj. ceny na RDN ukształtują się na takim poziomie, że bez względu na strukturę zużycia Klienta cena rozliczeniowa będzie wyższa od cen energii dostępnych w innych ofertach); wpływ na ceny energii może mieć m.in. sytuacja gospodarczo-polityczna w Polsce i na świecie, relacja popytu do podaży, potencjalne awarie elektrowni czy sieci przesyłowych oraz ceny paliw na rynku;

braku odpowiedniego planowania poboru energii przez Klienta tj. niedostosowania zużycia energii do aktualnej struktury cen.

Ceny na rynkach energii ulegają dużym wahaniom i Enea nie może zagwarantować Klientowi, jaki ostatecznie wynik finansowy Klient osiągnie, zawierając umowę z ceną dynamiczną. Analiza cen z poprzednich lat wskazuje na wysoki poziom wahań cen na RDN w poszczególnych okresach.

Istnieje też potencjalne ryzyko operacyjne związane z faktem, iż do obliczenia ceny rozliczeniowej pozyskiwane są dane od podmiotów zewnętrznych, takie jak:

brak bądź opóźnienie w opublikowaniu cen na RDN - sytuacje znaczących opóźnień w publikowaniu cen na RDN dotychczas były niezwykle rzadkie, jednak nie można ich wykluczyć, z tego względu w umowach przewidziany będzie mechanizm, iż  w przypadku, gdy indeksy giełdowe na RDN, np. dla wybranej godziny bądź kilku godzin, nie zostaną opublikowane z przyczyn niezależnych od Enei, wówczas do rozliczeń dla tych godzin, zostanie przyjęta cena energii z RDN z analogicznego okresu z poprzedniego tygodnia.

opóźnienia bądź braki w pozyskaniu danych pomiarowych od OSD - dane dotyczące zużycia energii przez Klienta w konkretnej godzinie będą udostępnianie Klientowi dopiero po przekazaniu tych informacji do Enei przez OSD. Opóźnienia bądź braki w bieżącym przekazywaniu danych przez OSD mogą wyniknąć między innymi z awarii lub zakłóceń w transmisji danych z układów pomiarowo rozliczeniowych. W takim przypadku OSD uzupełniają dane niezwłocznie po przywróceniu transmisji danych. Wystąpienie takich sytuacji może utrudniać Klientowi bieżące monitorowanie zużycia i kalkulowanie przez Klienta wpływu tego zużycia na ostateczną cenę rozliczeniową energii;

korekta danych pomiarowych przez OSD - ze względu na fakt, że cena rozliczeniowa Klienta w danym okresie rozliczeniowym zależna jest między innymi od zużycia Klienta w danej godzinie, korekty danych pomiarowych przez OSD w poszczególnych godzinach mogą spowodować korektę ceny, po której pierwotnie rozliczony został Klient. 

Jakie są koszty korzystania z oferty z ceną dynamiczną? 

Aby skorzystać z oferty z ceną dynamiczną konieczne jest posiadanie licznika zdalnego odczytu, który umożliwi sprawdzanie, ile energii zużywane jest w różnych godzinach w danym dniu. W przypadku, gdy Klient nie posiada jeszcze licznika zdalnego odczytu, a chce skorzystać z umowy z ceną dynamiczną, musi zwrócić się do odpowiedniego OSD z wnioskiem o wymianę licznika na zdalny, co wiąże się z poniesieniem przez Klienta z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Aby czerpać korzyści z cen dynamicznych kluczowe jest zaangażowanie Klienta. Korzystanie z oferty z ceną dynamiczną wymaga poświęcenia czasu na analizę cen i zaplanowanie zużycia energii w czasie, kiedy ceny energii na RDN są najniższe. 

Aby optymalnie zarządzać poborem energii w wybranym przez siebie czasie można zastosować systemy inteligentnie sterujące zużyciem prądu (smart home) lub zakupić magazyn energii, który umożliwi korzystanie z energii, gdy ceny będą wysokie.

 

Regulamin, Dokumenty dotyczące oferty Cen Dynamicznych

  • Pobierz — Regulamin oferty Cen Dynamicznych 
  • Pobierz — Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2024 

Pozostałe dokumenty

  • Pobierz — Informacja o art. 5a. Prawo Energetyczne [Prawo do korzystania z usługi powszechnej]

Wzór umowy kompleksowej dla Klientów przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

  • Pobierz — Wzór umowy o świadczenie usługi kompleksowej (Energia elektryczna)
  • Pobierz — Ogólne warunki świadczenia Usługi kompleksowej energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami, z grup taryfowych G przyłączonych do sieci niskiego napięcia

Sprawdź inne produkty

ENERGIA+ Pomoc IT 

Wybierz umowę na prąd z nielimitowaną pomocą informatyka dla domu. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fachowiec

Pomoc fachowców z razie nagłej awarii. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową.

Zobacz więcej

Potrzebujesz więcej informacji?

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Dowiedz się więcej o produkcie na Infolinii

611 111 111

(Opłata zgodnie z planem taryfowym dzwoniącego)

Infolinia czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.