FORMULARZ KONTAKTOWY

WITAJ. JEŻELI MASZ PYTANIA, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ KONTAKTOWY. ODPOWIEMY NA KAŻDE TWOJE PYTANIE DOTYCZĄCE ENEI AKADEMII TALENTÓW.

Sprawa dotyczy:

Informujemy, że:

Współadministratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60 – 201 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505487, NIP: 7792421429 (dalej: Fundacja ENEA) – dane kontaktowe: adres e–mail: fundacja@fundacja.enea.pl oraz Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON 630139960, kapitał zakładowy: 441 442 578 zł wpłacony w całości – dane kontaktowe: adres e – mail: esa.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na zapytanie oraz
prowadzenia korespondencji tj. w celu udzielania informacji oraz kontaktu na życzenie osoby, której dane
dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z możliwością ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie przez Pana/Panią następujących danych osobowych:
a. imię i nazwisko,
b. adres e – mail,
jest warunkiem rozpatrzenia i odpowiedzi na zapytanie oraz prowadzenia korespondencji.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
pozostawienie korespondencji bez rozpoznania.

Podanie danej osobowej w postaci numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest warunkiem rozpatrzenia i
odpowiedzi na korespondencję ani prowadzenia korespondencji.

Współadministrator może ujawnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Współadministrator może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług lub
produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT,
księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Współadministrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia
ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu
Współadministratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania danych przez
Współadministratora, a po tym okresie - dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z możliwością
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez czas niezbędny do ich ustalenia, dochodzenia lub
obrony, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia.

Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w
granicach art. 21 RODO.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe
za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: www.enea.pl/pl/akademiatalentow/kontakt.

Współadministratorzy postanowili o ustanowieniu wspólnego punktu kontaktowego wobec czego realizacja
praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie żądań przesłane na adres:
akademiatalentow@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych (IOD) Enea S.A., ul. Górecka
1, 60 – 201 Poznań.

Niezależnie od powyższego każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie
naruszenia w procesie przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia
wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził
ją inny Współadministrator. Tym samym, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do kierowania roszczeń
przeciwko któremukolwiek ze Współadministratorów – ten zaś, którego wybierze, odpowiada wobec niego
za całą szkodę, jaką mu wyrządzono przez naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W oparciu o dane osobowe Współadministrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania