KOLOSALNE KORZYŚCI

DLA FIRM

Masz w swojej firmie umowę taryfową, kończy Ci się umowa produktowa lub chcesz zostać naszym klientem?

Podpisz umowę w ramach oferty Stała Cena lub Enea Smart Biznes, zarejestruj ją w loterii
i zdobądź do 3 losów!

Podpisz umowę z Eneą

I WYGRAJ W LOTERII!

3 proste kroki do udziału w loterii:

1

W terminie od 12.11.2021 r. do 31.12.2021 r. podpisz umowę w ramach oferty Stała Cena lub Enea Smart Biznes umawiając wizytę
w naszym Biurze Obsługi Klienta, dzwoniąc na infolinię 611 111 111 lub poprzez Przedstawiciela Handlowego.

2

Zgłoś zawartą umowę w loterii wysyłając formularz zgłoszeniowy.

 

Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe losy, to wyraź zgodę marketingową na kontakt telefoniczny (+ 1 los) i na kontakt mailowy (+1 los).

3

Poczekaj na potwierdzenie rejestracji
w loterii, które prześlemy na podany
w formularzu adres e-mail. Teraz już tylko czekaj na losowanie nagród!

Regulamin Loterii dostępny tutaj.


Losowanie nagród w Loterii odgędzie się 20 stycznia 2022 r. Zwycięzcy loterii zostaną ogłoszeni do 27 stycznia 2022 r.

Zgłoś swoją umowę w Loterii

Wypełnij formularz i wygraj 50 000 zł!

Dane klienta

"*" - pola oznaczone gwiazdką są wymagane

?

Podaj imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, tj. imię i nazwiska Uczestnika będącego osobą fizyczną; imię i nazwisko osoby która podpisała Umowę w imieniu i na rzecz danego Uczestnika.

?

Podaj numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia.

?

Podaj NIP Uczestnika, na którego zarejestrowana jest umowa; wpisując numer bez kresek.

?

Podaj pełną nazwę Uczestnika, na którego zarejestrowana jest umowa.

?

Podaj numer, który widnieje na umowie sprzedaży energii elektrycznej/kompleksowej z ENEA lub numer kontrahenta, który widnieje na fakturze.

?

Podaj adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia.

"*" - pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-201 przy Góreckiej 1 (dalej jako „Administrator”).

Aktualny adres siedziby Administratora w trakcie trwania Loterii wynika z danych zawartych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).


W Enea S.A wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnik może skontaktować się pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl, lub korespondencyjnie pisząc na adres siedziby Administratora (ENEA S.A.) ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.

Dane osobowe Uczestników (przy czym w zakresie przetwarzania danych Uczestników niebędących osobami fizycznymi, należy także rozumieć osoby dokonujące zgłoszenia na rzecz Uczestnika) będą przetwarzane w celu realizacji Loterii, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji, na podstawie zgody Uczestnika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, oraz :

 1. badania poziomu satysfakcji Uczestników ze świadczonych usług i produktów przez Enea S.A. oraz jej partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. zapraszania Uczestników do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Enea S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz, zapraszania do udziału w innych wydarzeniach oraz informowania o prowadzonych przez Enea S.A. akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu;
 3. w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. za zgodą wyrażoną w formularzu zgodnie z punktem 2.7.e lub/i 2.7.f, dane osobowe mogą być przetwarzane przez Enea S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS lub poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. dane osobowe przetwarzane będą także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Enea S.A., jeżeli będzie to uzasadnione realizacją celu przetwarzania oznaczonego w punkcie 3.4. powyżej, może udostępnić lub powierzyć - w zależności o charakteru czynności prawnej - dane osobowe Uczestnika organizatorowi Loterii tj. GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., podmiotom świadczącym na rzecz Enea S.A. usługi prawne, podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA, dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enea S.A., w szczególności podmiotom świadczącym Enea S.A. usługi IT, księgowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie oraz drukarskie.

Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawniane organom państwowym, gdy ujawnienie danych jest konieczne z mocy prawa.

Okres przechowywania danych.

 1. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii, po czym dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi,
 2. we wszystkich przypadkach przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora - przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3.4.
 3. w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie Uczestnika, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że przepisy prawa będą wymagały od Administratora dalszego przechowywania;

Uczestnik ma prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. w przypadku przetwarzania przez Enea S.A. danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie tego przepisu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub w kanałach kontaktu z Enea S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dlafirmy/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych z punktu 2.7. lit. d., Zwycięzca traci prawo do przyznanej nagrody. w takim przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora.


Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest także Organizator - GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051. Uczestnik może wysyłać wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych@gpd.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez ww. administratora. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora jako administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Loterii, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (np. przepisy podatkowe, przepisy regulujące urządzanie gier hazardowych) m.in. na potrzeby wykonania obowiązku wydania nagrody, rozliczenia podatku od przyznanych i wydanych nagród, prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy dotyczące urządzania gier hazardowych, przechowywania dokumentacji dotyczącej rozliczenia podatku i urządzania gier hazardowych. Nadto, jeżeli okaże się to uzasadnione prawnym interesem Organizatora, dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych.

 1. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii, po czym dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi,
 2. we wszystkich przypadkach przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora - przez czas niezbędny do realizacji tychże celów,
 3. w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie Uczestnika, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że przepisy prawa będą wymagały od Organizatora dalszego przechowywania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji Loterii oznacza rezygnację z udziału w Loterii a jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wydaniem nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody i nagroda, jeżeli została przyznana, przechodzi do dyspozycji Organizatora.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników, których Organizator jest administratorem są podmioty świadczące usługi na rzecz tego administratora w związku z rozpatrywaniem reklamacji, wydaniem nagród i realizacją pozostałych obowiązków prawnych, w tym upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, biuro księgowe.

Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w granicach art. 21 RODO (jeżeli dane na tej podstawie byłyby przetwarzanie), wycofania zgody w każdym czasie za pomocą adresu ochrona.danych@gpd.com.pl (jeżeli przetwarzanie byłoby na tej podstawie oparte). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych, jest brak możliwości uzyskania nagrody. Realizacja praw może odbywać się poprzez wskazanie żądań w formie wiadomości email na adres: ochrona.danych@gpd.com.pl.

Uczestnikom, których dane są przetwarzane w Loterii przez Organizatora jako administratora przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

... [rozwiń]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegóły na temat sposobu wycofania zgody znajdują się w Regulaminie Loterii.

 

Loteria promocyjna trwa od 12.11.2021 r. do 31.12.2021 r. i dotyczy umów na oferty Stała Cena i Enea Smart Biznes, w których co najmniej jeden z punktów poboru energii rozliczany jest w zespole grup taryfowych C1x. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w Biurach Obsługi Klienta, u Przedstawicieli Handlowych oraz w stopce poniżej.