LOTERIA NA 102!

100 nagród do rozdania!
Po 2 tysiące w e-bonie do wygrania!

Jeśli jesteś Klientem indywidualnym Enea S.A. i spełnisz warunki rejestracji, możesz wziąć udział w "Loterii na 102". Do wygrania aż 100 nagród w wysokości 2000 zł każda na pokrycie Twoich rachunków za prąd. Wypełnij poniższy formularz i czekaj na wyniki lub pomóż szczęściu i zbieraj dodatkowe losy.

Losowanie nagród raz w tygodniu, więc zgłoś swój udział jak najszybciej!

Zasady:

Jesteś Klientem indywidualnym Enea S.A.?
Zarejestruj się już dzisiaj w loterii i weź udział w cotygodniowych losowaniach.
Możesz wygrać jedną ze 100 nagród.

Hurrra, to "Loteria na 102"!
Prąd za 0 zł – czyli 2000 zł na pokrycie rachunków!*

* Nagroda w postaci e-bonu o wartości 2000 zł uprawniającego do zasilenia indywidualnego konta rozliczeniowego Klienta w Enea S.A. kwotą 2000 zł. Po realizacji e-bonu kwota 2000 zł widoczna będzie na koncie służącym do rozliczania płatności z tytułu zawartej umowy z Enea S.A.

Zbieraj dodatkowe losy w okresie od 2.10.2023 r. do 31.12.2023 r.,
by zwiększyć swoje szanse na wygraną.

Próg wejścia do loterii

Umowa sprzedaży energii lub umowa kompleksowa oraz aktywne zgody marketingowe

Zawarcie umowy ENERGIA+ Fachowiec

Zawarcie umowy ENERGIA+ Pomoc IT

Zawarcie umowy Enea Smart

Zawarcie umowy jest możliwe

wyłącznie w BOK

Za aktywację e-faktury

Aktywacja e-faktury możliwa

wyłącznie w eBOK

Zawarcie umowy przez eBOK

Dotyczy ofert ENERGIA+ Fachowiec

lub ENERGIA+ Pomoc IT


Loteria trwa od 2.10.2023 do 31.12.2023 r.

1

Masz aktywną umowę o świadczenie usługi kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej oraz masz aktywne lub chcesz aktywować zgody marketingowe? Tak?
To świetnie! Wejdź do gry – masz 1 los w loterii.

2

Wypełnij formularz i zarejestruj się w loterii. Potwierdź lub aktywuj zgody marketingowe.
Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia.

3

Zbieraj dodatkowe losy w okresie od 2.10.2023 r. do 31.12.2023 r. Losy będą dodane automatycznie, nie musisz ich rejestrować.

4

Losowanie nagród odbywa się raz w tygodniu.

5

Informacje o zwycięzcach będą publikowane na stronie.

Regulamin loterii dostępny tutaj

Zgłoś swoją umowę w loterii

Wypełnij formularz i weź udział w losowaniu 2000 zł na pokrycie rachunków za prąd.

Dane Klienta z umowy lub faktury:

"*" - pola oznaczone gwiazdką są wymagane

? Podaj nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, tj. nazwisko osoby, które widnieje na fakturze lub umowie z Enea S.A.
? Podaj adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia.
? Podaj adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia.
? Podaj numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia.
? Podaj wyłącznie numer kontrahenta, który widnieje na fakturze (zaczyna się od cyfry 2) lub numer umowy, który widnieje na umowie sprzedaży energii elektrycznej/kompleksowej z Eneą.
Administratorem danych osobowych Uczestników „Loterii na 102” (dalej jako „Uczestnicy”) jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 przy Pastelowej 8 (dalej jako „Administrator”).

Aktualny adres siedziby Administratora w trakcie trwania Loterii wynika z danych zawartych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

W Enea S.A wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnik może skontaktować się pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres siedziby Administratora (ENEA S.A.) ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.

 

Dane osobowe Uczestników (przy czym w zakresie przetwarzania danych, przez Uczestników niebędących osobami fizycznymi, należy także rozumieć osoby dokonujące zgłoszenia na rzecz Uczestnika) będą przetwarzane w celu realizacji Loterii, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji, na podstawie zgody Uczestnika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody marketingowej dla Enea, dane Uczestnika będą przetwarzane w celach:

a. badania poziomu satysfakcji Uczestników ze świadczonych usług i produktów przez Enea S.A. oraz jej partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b. zapraszania Uczestników do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Enea S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz, zapraszania do udziału w innych wydarzeniach oraz informowania o prowadzonych przez Enea S.A. akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu;

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d. za zgodą wyrażoną w formularzu zgodnie dane osobowe mogą być przetwarzane przez Enea S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS lub poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e. dane osobowe przetwarzane będą także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Enea S.A., jeżeli będzie to uzasadnione realizacją celu przetwarzania, może udostępnić lub powierzyć - w zależności o charakteru czynności prawnej - dane osobowe Uczestnika Organizatorowi Loterii, tj. GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., podmiotom świadczącym na rzecz Enea S.A. usługi prawne, podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA, dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enea S.A., w szczególności podmiotom świadczącym Enea S.A. usługi IT, księgowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie oraz drukarskie.

Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawniane organom państwowym, gdy ujawnienie danych jest konieczne z mocy prawa.

 

Odbiorcami danych osobowych Uczestników są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z organizacją i realizacją Loterii oraz wydaniem nagród, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych i programistycznych i ich upoważnieni pracownicy oraz operatorzy pocztowi/kurierscy.

 

Okres przechowywania danych:

a. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii, po czym dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi,

b. we wszystkich przypadkach przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora - przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej;

c. w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie Uczestnika, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że przepisy prawa będą wymagały od Administratora dalszego przechowywania.

 

Uczestnik ma prawo:

a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

b. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

c. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO

d. w przypadku przetwarzania przez Enea S.A. danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie tego przepisu.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Loterii Zwycięzca traci prawo do przyznanej nagrody. W takim przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl  lub w kanałach kontaktu z Enea S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dlafirmy/obsluga-klienta-ikontakt/kontakt.

 

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest także Organizator - GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora możliwy jest pod adresem Organizatora oraz e-mailowo pod adresem: ochrona.danych@gpd.com.pl.

 

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora jako administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 (dalej jako „RODO”) tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Loterii, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (np. przepisy podatkowe, przepisy regulujące urządzanie gier hazardowych) m.in. na potrzeby wykonania obowiązku wydania nagrody, rozliczenia podatku od przyznanych i wydanych nagród, prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy dotyczące urządzania gier hazardowych, przechowywania dokumentacji dotyczącej rozliczenia podatku i urządzania gier hazardowych. Nadto, jeżeli okaże się to uzasadnione prawnym interesem Organizatora, dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Okres przechowywania danych.

a. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii, po czym dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi,

b. we wszystkich przypadkach przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora - przez czas niezbędny do realizacji tychże celów,

c. w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie Uczestnika, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że przepisy prawa będą wymagały od Organizatora dalszego przechowywania.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji Loterii oznacza rezygnację z udziału w Loterii a jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wydaniem nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody i nagroda, jeżeli została przyznana, przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

Odbiorcami danych osobowych Uczestników których Organizator jest administratorem są podmioty świadczące usługi na rzecz tego administratora w związku z rozpatrywaniem reklamacji, wydaniem nagród i realizacją pozostałych obowiązków prawnych, w tym upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, biuro księgowe.

 

Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w granicach  art. 21 RODO (jeżeli dane na tej podstawie byłyby przetwarzanie), wycofania zgody w każdym czasie za pomocą adresu ochrona.danych@gpd.com.pl (jeżeli przetwarzanie byłoby na tej podstawie oparte). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych, jest brak możliwości uzyskania nagrody. Realizacja praw może odbywać się poprzez wskazanie żądań w formie wiadomości email na adres: ochrona.danych@gpd.com.pl.

 

Uczestnikom, których dane są przetwarzane w Loterii przez Organizatora jako administratora przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

... [rozwiń]

Sprawdź, czy sprzyja Ci energia:

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Kolejne losowanie już 5 grudnia 2023 r.

Zwiększ swoje szanse na wygraną, zdobywając dodatkowe losy w okresie od 2.10.2023 r. do 31.12.2023 r.!

  • Zawrzyj umowę w ramach oferty ENERGIA+ Fachowiec = dodatkowe 100 losów w loterii
  • Zawrzyj umowę w ramach oferty ENERGIA+ Pomoc IT = dodatkowe 200 losów w loterii
  • Zawrzyj umowę w ramach oferty Enea Smart = dodatkowe 300 losów w loterii
  • Zawrzyj umowę ENERGIA+ Fachowiec lub ENERGIA+ Pomoc IT przez eBOK = dodatkowe 100 losów w loterii
  • Aktywuj e-fakturę = dodatkowe 50 losów w loterii