Szukaj

Sprzedaż złomu znajdującego się w magazynie złomu ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

data publikacji: 2024-06-21 | termin składania ofert: 2024-06-21 13:30 | termin otwarcia ofert: 2024-06-21

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Usługa | tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Numer postepowania: FHU.2425.8.2024

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice, Polska

NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367. Informacja tel.: 48 614-24-14, fax: 48 614-35-16 Kancelaria Ogólna: 48 614-16-55, fax: 48 614-10-55, adres internetowy: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN, nr BDO 000002098

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Z ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

 

 1. Przedmiot sprzedaży.
  1. 1. Przedmiotem sprzedaży jest złom zgromadzony w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podzielony na następujące pozycje:

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilość [Mg]

1

17 04 05

Złom stalowy mieszany

208,905

2

17 04 05

Złom z krążników ogumowanych

1,560

3

16 02 16

Złom części elektronicznych

0,508

4

16 02 14

Złom części elektronicznych komputery

0,228

5

16 02 13*

Złom części elektronicznych monitory

0,464

6

17 04 05

Złom z szyn

17,080

7

12 01 01

Złom stalowy wióry

22,280

8

17 04 05

Złom z kul i pierścieni

40,280

9

17 04 07

Złom silników elektrycznych

0,352

10

16 02 16

Złom części elektrycznych

3,985

11

17 04 05

Złom stalowo-chromowy

5,766

12

17 04 05

Złom ze stali nierdzewnej

0,180

13

17 04 07

Złom z chłodnic

1,340

14

17 04 11

Złom miedzi kable

1,820

15

17 04 01

Złom miedzi odpady

1,199

16

17 04 01

Złom mosiądzu stopowego odpady

0,280

17

17 04 01

Złom mosiądzu stopowego wióry

0,024

18

17 04 01

Złom i odpady brązu stopowego wióry

0,188

19

17 04 02

Złom aluminium odpady

0,092

20

17 04 11

Złom aluminium kable

2,810

21

16 06 01*

Złom akumulatorów ołowiowych

8,384

22

17 04 06

Złom i odpady stopu łożysk

0,044

 

 

Sprzedający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do sprzedaży ilości złomu. Faktycznie sprzedana ilość złomu może ulec zmianie -10%+50% w stosunku do ilości określonej w Tabeli.

Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - mail: mariusz.maciag@enea.pl

 1. 2. Termin realizacji (odbioru):

w terminie do 50 dni licząc od dnia wyznaczonego w przesłanym przez Sprzedającego powiadomieniu o możliwości realizacji umowy.

1.3.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.4. Sprzedający dopuszcza złożenie przez jednego Kupującego wyłącznie jednej oferty (na jedną, kilka lub wszystkie pozycje od 1 do 22).

 

 1. Wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

3.1.  Oferty muszą spełniać wymagania Specyfikacji Warunków Sprzedaży.

3.2.  Kupujący musi znajdować się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej realizację zakupu.

3.3.  Każdy z Kupujących może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczy to również podmiotów wspólnie składających ofertę zakupu.

3.4.  O zakup przedmiotu sprzedaży mogą się ubiegać Kupujący, którzy złożą dokumenty wyszczególnione w Załącznikach Nr 1 ÷ 9 do formularza „Oferta”.

3.5.  Kupujący wspólnie ubiegający się o udzielenie sprzedaży ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie sprzedaży albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie realizacji sprzedaży.

 

 1. Kryteria oceny ofert - Najwyższa Cena Ofertowa. Sprzedający odrębnie będzie oceniał oferty na każdą
  pozycję, od 1 do 22 przy zastosowaniu kryterium: Najwyższa Cena Ofertowa.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.
  1. 1. Termin: do dnia 21.06.2024 r. do godz. 13.30
  2. 2. Miejsce: Kancelaria Ogólna pok. nr 6 mieszczącej się w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 2. Termin otwarcia ofert.
  1. 1. Termin: 21.06.2024 r. godz. 14:00
  2. 2. Otwarcia Ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest zamknięte dla Kupujących.

 

 1. Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

 

 1. Język oferty – polski.

 

 1. Dokumenty i warunki ich uzyskania:

Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) – dostępna na stronie internetowej ENEA
Wytwarzanie sp. z o.o.: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie, zakładka zamówienia - zamówienia niepubliczne. Można ją również uzyskać osobiście u Sprzedającego lub przesyłką pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru na koszt Kupującego.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 1. Nazwiska osób uprawnionych do kontaktów: Rafał Brodowski; tel. (48) 614 10 37,
  Artur Kukułowicz; tel. (48) 614 14 04.

 

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.